• Open-Hours:10 am to 6pm
  • rent@amarental.pl

Autor: amarental

REGULAMIN WYNAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO

1. Warunkiem wynajmu sprzętu zdjęciowego w AMA RENTAL jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail:  rent@amarental.pl oraz podpisanie rewersu wynajmu sprzętu.

2. Forma zamówienia:

▪ lista zamawianego sprzętu

▪ data i godzinę odbioru oraz zwrotu sprzętu

▪ dane kontaktowe Zamawiającego

▪ dane zleceniodawcy do faktury VAT

▪ informację o formie wykorzystania sprzętu, oraz terminach i miejscu zdjęć

3. AMA RENTAL przedstawia po zamówieniu ofertę cenową sprzętu, którego dotyczy zamówienie.

4. Sprzęt zostaje przekazany Zamawiającemu po podpisaniu rewersu wynajmu i akceptacji stanu technicznego sprzętu. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

5. Okres wypożyczenia jest określony w Rewersie, mierzony w dobach lub okresie zdjęciowym. Minimalny czas wypożyczenia to jedna doba (24h), liczona od godziny odbioru sprzętu.

6. Szkody powstałe w czasie użytkowania:

W przypadku szkody powstałej w trakcie użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania AMA RENTAL o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku gdy zamawiający nie zgłosi szkody w sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, AMA RENTAL może zgłosić Zamawiającemu powstanie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zwrotu sprzętu. W obu sytuacjach konieczne jest spisanie Protokołu Szkody.

▪ AMA RENTAL oświadcza, że w przypadku nieuznania szkody przez Ubezpieczyciela, Zamawiający ponosi wszelkie koszty naprawy wynikające z uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji.

▪ W przypadku zaginięcia lub zniszczenia całkowitego sprzętu Zamawiający zobowiązuje się wypłacić AMA RENTAL równowartość brakującego  sprzętu.

▪ W sytuacji  odmowy wypłaty całkowitej wartości szkody przez Ubezpieczyciela, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą przez Ubezpieczyciela, a całkowitym kosztem naprawy szkody.

▪ Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia wypożyczonego sprzętu na własny koszt, lub ujęciu tego sprzętu w liście ubezpieczenia produkcji filmu i przedstawienia dokumentów potwierdzających to ubezpieczenie. Ten zapis dotyczy wynajmów na okresy dłuższe w ramach produkcji filmowych.

 

Płatność:

Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność za wynajem gotówką w AMA RENTAL w dniu zwrotu sprzętu lub przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podane ceny wypożyczenia są cenami netto, doliczany jest podatek 23 % VAT.